výpočet uhlíkové stopy organizace

Vše, co potřebujete vědět o výpočtu firemní uhlíkové stopy

V dnešní době stále větší počet společností usiluje o snižování emisí uhlíku s cílem jednoho dne dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Systematické snižování emisí skleníkových plynů je však možné pouze tehdy, znáte-li, kde a čím své emise nejvíce způsobujete. Proto společnosti kalkulují svoji uhlíkovou stopu a na základě těchto metodických výpočtů dále přijímají konkrétní nápravná opatření.

Co je uhlíková stopa společnosti?

Uhlíková stopa společnosti, známá také jako Corporate Carbon Footprint (CCF), je obvykle prvním krokem k uhlíkové neutralitě, protože bez transparentnosti vlastních emisí není možné definovat realistické cíle ani klimatické strategie. Firemní uhlíková stopa zahrnuje všechny emise, které jsou ovlivněny rozhodnutím společnosti. To znamená, že kromě přímých emisí jsou zahrnuty také všechny nepřímé emise. Pro výrobní společnosti to například znamená, že celý hodnotový řetězec je součástí podnikové uhlíkové stopy. To zahrnuje všechny emise z dodavatelského řetězce, logistiky, fáze používání a likvidace všech firmou vyrobených produktů. Firemní uhlíková stopa je obvykle stanovena pro konkrétní období, jako je kalendářní rok.

Výpočet podnikové uhlíkové stopy může sloužit různým účelům. Na jedné straně vytváří transparentnost a umožňuje tak činit další opatření ke snížení emisí. To také podporuje identifikaci rizik a příležitostí souvisejících s klimatem. Na druhou stranu společnosti svým zainteresovaným stranám, jako jsou zaměstnanci, zákazníci a investoři, signalizují, že se problémem zabývají a přijímají za něj odpovědnost. Často také bývá součástí komplexnější strategie udržitelnosti.

Jak vypočítat firemní uhlíkovou stopu?

Při výpočtu uhlíkové stopy společnosti je prvním krokem definování tzv. hranic organizace. Zjednodušeně se jedná o stanovení toho, jaké firmy a entity jsou ve vlastnictví společnosti a podle jakého principu budou do analýzy zařazeny. Dále se stanoví hlavní zdroje emisí a relevance všech doporučených emisních zdrojů pro analýzu. Tyto pravidla definují standardy, jako jsou protokol GHG nebo ISO 14064.

Základem pro výpočet uhlíkové stopy organizace jsou poté údaje o konkrétních zdrojích emisí a jejich spotřebované či vyprodukované množství či jednotky. Čím komplexnější a přesnější data jsou k dispozici, tím přesnější je i samotný výpočet. Každá organizace je jiná a může mít jiné významné zdroje emisí, nicméně povinné je uvádět vždy alespoň spotřebované energie a paliva. Do dat se dále zahrnují například služební cesty, nákupy produktů a služeb pro potřeby firmy, doprava a logistika či odpady. S použitím vstupních dat a příslušných emisních faktorů se pro každou činnost vypočítají odpovídající emise skleníkových plynů. Nejpřesnější metodou je přitom používat údaje o spotřebě od zaměstnanců, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Pokud firmě konkrétní data chybí, lze využít také uznávané databáze, které pomohou s přepočtem například na vynaložené náklady.

Jak se sledováním a snižováním emisí začít?

Obecně se doporučuje začít kalkulací uhlíkové stopy společnosti. Tím získáte přehled o všech emisích produkovaných vaší společností. Po analýze můžete identifikovat účinná opatření a začít uhlíkovou stopu firmy snižovat. Mezi prvními kroky může být přechod na zelenou obnovitelnou elektřinu, lepší sledování a monitoring spotřeby energií, stanovení konkrétních cílů pro jednotlivá oddělení a vyjasnění odpovědností ve firmě či zavedení vnitrofiremních politik zaměřených na změny v procesech a chování zaměstnanců. Konkrétní opatření na snížení firemních emisí je nicméně dobré ušít každé firmě na míru. Nabízí se sdružit jednotlivé inciativy například do komplexní strategie udržitelnosti. V rámci ní můžete rozpracovat a specifikovat jak témata z oblasti životního prostředí, tak i další společenská témata vycházející například z rámce Spojených národů formulovaného skrze 17 cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).

Velkou pozornost si také v poslední době mezi firmami získává pojem uhlíková neutralita. Pokud chce firma být uhlíkové neutrální, musí z atmosféry odstraňovat stejné množství skleníkových plynů, jako do ovzduší vypouští. Jinak řečeno, pokud firma svou činností žádné skleníkové plyny nepřidává ani neubírá, pak je uhlíkově neutrální.

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy a strategie jejího snižování, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy, či strategií udržitelnosti.